Xuất bản thông tin

null THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

Trang chủ Tin tức

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

Căn cứ Kế hoạch số 134/KH-VQG, ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Vườn Quốc gia Tràm Chim tuyển dụng viên chức năm 2022. Vườn Quốc gia (VQG) Tràm Chim thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

I. NHU CẦU XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

- Tổng số: 01 chỉ tiêu cụ thể như sau: ngạch kế toán viên; mã ngạch 06.031

+ Làm việc tại phòng Kế hoạch – Tài chính

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TUYỂN

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét tuyển viên chức

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng.

d) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

đ) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

e) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với ngạch dự tuyển (không phân biệt loại hình đào tạo), cụ thể:

-Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với các chuyên ngành: kế toán, kiểm toán, tài chính.

-Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Thủ tục hồ sơ dự tuyển

3.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển ban đầu

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020); được niêm yết tại trụ sở làm việc và Trang Thông tiên điện tử của VQG Tràm Chim, địa chỉ: https://vqgtc.dongthap.gov.vn

- 02 (hai) ảnh cỡ 4 x 6 và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ và cơ quan, đơn vị dự tuyển.

- Cá nhân có nhu cầu đăng ký dự tuyển, tải về Phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo Thông báo này để hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định. Túi đựng hồ sơ do VQG Tràm Chim phát hành có kích thước 250 x 340 x 5 mm theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.

   3.2. Hồ sơ tuyển dụng

          Sau khi có thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải bổ sung hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng trước khi có quyết định tuyển dụng, cụ thể như sau:

        a) Bản photocopy văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm kết quả học tập có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền;

          b) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;

      c) Bản sao giấy khai sinh;

          d) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp;

         đ) Bản photocoppy Giấy chứng minh thư hoặc giấy căn cước có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền và giấy khám sức khỏe;

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Nội dung, hình thức xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:

a) Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2

Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển, phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

2. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

3. Thời gian thi và xác định người trúng tuyển:

- Thời gian thi phỏng vấn là 30 phút, thí sinh dự thi có không quá 15 phút để chuẩn bị trước khi thi.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu quy định tại Điều 6 của Nghị định 115/2020/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng  viên chức quyết định người trúng tuyển.

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

 VI. THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN

1. Thông báo kết quả xét tuyển

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ nhận được báo cáo kết quả xét tuyển Vòng 2 của Hội đồng tuyển dụng viên chức, Giám đốc Vườn sẽ thông báo, niêm yết công khai kết quả xét tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của VQG Tràm Chim; gửi thông báo kết quả xét tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ người dự tuyển đã đăng ký.

2. Công nhận kết quả xét tuyển

Sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả xét tuyển, Giám đốc VQG Tràm Chim phê duyệt kết quả xét tuyển và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản đến người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đăng ký.

3. Thực hiện ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc

Thực hiện theo quy định tại Điều 18, Điều 19, Điều 20 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP  ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định  về tuyển dụng và quản lý viên chức.

4. Giải quyết, khiếu nại kết quả xét tuyển

Thực hiện theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

          1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 06 tháng 5 năm 2022. Buổi sáng bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút và buổi chiều bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu).

2. Địa điểm nhận hồ sơ:

Người dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp phòng Tổ chức – Hành chính, (Đường Nguyễn Trung Trực, khóm 4, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp).

          3. Lệ phí xét tuyển: Lệ phí dự tuyển tạm tính 500.000 đồng/thí sinh. Tùy thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký thực tế sẽ áp dụng mức thu phù hợp quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Thông báo này được đăng trên báo Đồng Tháp; niêm yết tại trụ sở làm việc và Trang Thông tiên điện tử của VQG Tràm Chim, địa chỉ: https://vqgtc.dongthap.gov.vn. Thí sinh tham gia dự tuyển cần cập nhật thường xuyên trên Trang Thông tin điện tử VQG Tràm Chim để biết thông tin về thời gian xét tuyển. Các thí sinh có nhu cầu đăng ký dự tuyển cần biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ qua điện thoại số 0277.3827.307 trong giờ hành chính để được hướng dẫn cụ thể.

(Kèm theo thông báo tuyển dụng)