Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2021 của Vườn Quốc gia Tràm Chim

Trang chủ Tin tức

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2021 của Vườn Quốc gia Tràm Chim

Hội đồng tuyển dụng viên chức Vườn Quốc gia Tràm Chim thông báo kết quả điểm kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 đến các thí sinh dự tuyển được biết.

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-VQG, ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Giám đốc Vườn Quốc gia Tràm Chim thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021;

Sau khi tổ chức xét tuyển viên chức và hoàn thành quy trình chấm điểm phỏng vấn kiến thức chung, kiến  thức chuyên ngành theo vị trí việc làm tuyển dụng đúng theo quy định. Hội đồng tuyển dụng viên chức Vườn Quốc gia Tràm Chim thông báo kết quả điểm kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 đến các thí sinh dự tuyển được biết (đính kèm danh sách).

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở Vườn Quốc gia Tràm Chim và đăng trên Trang thông tin điện tử Vườn Quốc gia Tràm Chim tại địa chỉ: https://vqgtc.dongthap.gov.vn.

Thí sinh muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ phòng Tổ chức – Hành chính Vườn Quốc gia Tràm Chim, số điện thoại 0277.3829.379.

(Văn bản kèm theo)